Skip to content

Tag: zatorowość płucna objawy

Chlorambucil w przewlekłej przewlekłej białaczce limfatycznej cd

1 rok ago

579 words

W grupie nieleczonej 54 z 169 zgonów nie miało związku z CLL, 22 było spowodowanych przez drugi nowotwór i nie znaleziono przyczyny w 9. Zgon uznano za powiązany z CLL u 84 pacjentów (z powodu postępu choroby w 41, zakażenie w 36, przyczyny jatrogenne w 2, małopłytkowość w 1, i inne przyczyny w 4). W…

czy biotyna pomaga na włosy czesc 4

1 rok ago

514 words

Zmiennymi niezależnymi były grupa leczona i wskaźniki dotyczące stosowania kwasu acetylosalicylowego przed przyjęciem do szpitala oraz zastosowania heparyny przed randomizacją. Nie dokonano żadnych korekt w przypadku wielokrotnych porównań w analizie drugorzędowych punktów końcowych, wyników w podgrupach i innych statystyk opisowych. Zaleca się ostrożność w interpretacji tych analiz ze względu na wielokrotne porównania i moc statystyczną,…

Leczenie niespokrewnionych zaburzeń u pacjentów z przewlekłymi chorobami cd

1 rok ago

481 words

Leczenie antybiotykami obejmowało dowolny doustny lub pozajelitowy preparat antybiotykowy. Nasza hipoteza głosiła, że ostre infekcje mogą być wystarczająco różne, aby można je było leczyć pomimo współistniejącego zaburzenia metabolicznego. Obie te pary zostały wybrane wcześniej, a późniejsze porównania zostały wcześniej zdefiniowane. Poufność i identyfikacja leków Badanie to zostało zatwierdzone przez komisję etyczną w Sunnybrook Health Science…

Ewangelia zarazków: mężczyźni, kobiety i mikrob w amerykańskim życiu

1 rok ago

558 words

Około 100 lat temu amerykańscy studenci medycyny zostali po raz pierwszy nauczeni teorii zarazków chorób zakaźnych jako naukowa ortodoksja. Ta teoria zastąpiła starszą teorię zymotyczną , która opierała się na założeniu, że czynnikami infekcji były chemiczne fermenty, produkty rozkładających się zanieczyszczeń, które w odpowiednich warunkach atmosferycznych mogły powstawać spontanicznie. Chociaż koncepcja ta doprowadziła do strategii…

Fiddleheads i Międzynarodowy współczynnik znormalizowany

1 rok ago

449 words

Wiele leków i pokarmów wpływa na odpowiedź na doustne antykoagulanty.1 Opisujemy zmianę międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR), który był spowodowany spożyciem fiddleheadów. 73-letni mężczyzna z migotaniem przedsionków miał INR 1,71 dnia 5 czerwca 1997 r. Poprzednie cztery odczyty, które miały miejsce w lutym 1997 r., Mieściły się w zakresie terapeutycznym od 2 do 3, a ogólnie…

Wirus Epsteina-Barra i komórkowa ścieżka sygnałowa w chłoniakach od pacjentów z niedoborem odporności ad 6

1 rok ago

492 words

Jeśli LMP1 jest fizycznie związany z cząsteczkami TRAF-1 i TRAF-3 w tych nowotworach, wówczas immunoprecypitacja specyficzną surowicą odpornościową wobec TRAF-1 lub TRAF-3 powinna również wytrącić LMP1. Przeciwciała przeciwko TRAF-1, TRAF-3 lub LMP1 zastosowano do promowania immunoprecypitacji ich swoistych cząsteczek docelowych. Obecność LMP1 w immunoprecypitatach analizowano za pomocą immunoblotingu zachodniego. Figura 4 przedstawia reprezentatywny eksperyment z…

Doustnie Sildenafil w leczeniu zaburzeń erekcji ad 5

1 rok ago

27 words

Średni wynik dla domeny erekcji w badaniu zwiększania dawki był znacznie wyższy u mężczyzn przyjmujących syldenafil (22,1) niż u osób przyjmujących placebo (12,2, p <0,001) (ryc. 1A). Średnie wyniki dla funkcji orgazmu, zadowolenia z zadowolenia i ogólnej satysfakcji były również znacząco wyższe w grupie sildenafilu (p <0,001) (ryc. 1B), podczas gdy średnie wyniki dla pożądania…

Leczenie zespołu Crigler-Najjara typu I z transplantacją hepatocytów ad 5

1 rok ago

463 words

Poziom bilirubiny w surowicy wzrósł do 21,5 mg na decylitr (368 .mol na litr) w dniu 7, a fenobarbital został rozpoczęty w celu zaindukowania aktywności glukuronozylotransferazy w przeszczepionych prawidłowych hepatocytach. Po biopsji wątroby w dniu 7 nastąpił dalszy wzrost poziomu bilirubiny w surowicy, który osiągnął najwyższą wartość 26,1 mg na decylitr (446 .mol na litr)…

Skuteczność szczepionek żywych atenuowanych, przystosowanych do zimna, trójwalentnych, donosowych influenzawirusów u dzieci ad 5

1 rok ago

539 words

Odpowiedzi przeciwciał na szczepionkę i placebo zestawiono w Tabeli 3. Wśród 203 dzieci ze stopniem immunogenności 67 procent było seronegatywnych pod względem grypy A (HIN1) przed szczepieniem, 47 procent seronegatywnych pod względem grypy A (H3N2), a 67 procent seronegatywnych na grypę B. Nie było istotnych różnic w rozmieszczeniu seronegatywnych dzieci pomiędzy kohortami szczepionki i placebo.…

Gay Science: Etyka badań orientacji seksualnej

1 rok ago

503 words

Cel tej książki jest prosty. Murphy chce przekonać swoją publiczność, że badania dotyczące orientacji seksualnej, mające na celu odkrycie przyczyn lub testów lub metod leczenia homoerotyzmu, same w sobie nie stanowią zagrożenia dla dobrobytu gejów i lesbijek. Wysiłek ten należy rozumieć jako reakcję na gorącą debatę na temat etyki studiów nad orientacją seksualną w ogóle.…