Skip to content

Skuteczność szczepionek żywych atenuowanych, przystosowanych do zimna, trójwalentnych, donosowych influenzawirusów u dzieci ad 5

1 rok ago

539 words

Odpowiedzi przeciwciał na szczepionkę i placebo zestawiono w Tabeli 3. Wśród 203 dzieci ze stopniem immunogenności 67 procent było seronegatywnych pod względem grypy A (HIN1) przed szczepieniem, 47 procent seronegatywnych pod względem grypy A (H3N2), a 67 procent seronegatywnych na grypę B. Nie było istotnych różnic w rozmieszczeniu seronegatywnych dzieci pomiędzy kohortami szczepionki i placebo. Młodsze dzieci były bardziej seronegatywne niż starsze dzieci. Na przykład u jednorocznych i dwulatków zaledwie 29% miało przeciwciała przeciwko grypie A (H3N2) przed szczepieniem, w porównaniu z 70% dzieci w wieku trzech lat lub starszych. Szczepionka była wysoce immunogenna pod względem grypy typu A (H3N2) i podtypów B po pierwszej dawce. Podobnie jak w poprzednich badaniach, wymagana była więcej niż jedna dawka, aby wywołać przeciwciała surowicy przeciw grypie A (H1N1) u większości dzieci.18,19 Ogólnie, po dwóch dawkach szczepionki, 61 procent początkowo seronegatywnych dzieci miało przeciwciała przeciwko grypie. A (H1N1) i 96 procent miało przeciwciała do każdego z pozostałych podtypów szczepionki.
Skuteczność
Rycina 1. Ryc. 1. Względne ryzyko choroby gorączkowej Niezależnie od wyników uzyskanych w wyniku grypy wirusowej wśród zaszczepionych dzieci w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (górny panel) i występowaniem zakażeń wirusem grypy A i B, które zostały wskazane przez izolację wirusa, wśród osób badanych oraz populację generalną na miejscach badań (panel dolny) podczas sezonu grypy 1996-1997. W okresie pomiędzy szczepieniem a końcem epidemii grypy w miejscach badań (kwiecień 1997 r.) Oceniano 3009 chorób wśród badanych osobników i próbki hodowano na obecność influenzawirusa. Izolacja grypy A lub B wśród badanej populacji była podobna do tej w całej społeczności (rys. 1). Siedemdziesiąt jeden osób miało zakażenia wirusem grypy A (H3N2), co wskazano na podstawie izolacji wirusowej, a szczytowe wystąpiło w tygodniu 29 grudnia 1996 r. Czterdzieści cztery osoby miały grypę B, z najwyższym szczytem wśród osób badanych w tygodniu lutego 16, 1997. Nie stwierdzono zakażeń grypą typu A typu A (H1N1) zarówno wśród badanych, jak i ogółu populacji w sezonie 1996-1997.
Tabela 4. Tabela 4. Skuteczność jednej lub dwóch dawek żywej atenuowanej, zaaplikowanej na zimę influenawirusowej szczepionki do zapobiegania grypie potwierdzonej przez kulturę. Szczepienie znacznie zmniejszyło występowanie potwierdzonej w hodowli populacji wirusa grypy w badanej populacji (Tabela 4). Wśród 1070 dzieci, które otrzymały szczepionkę, 14 miało wirusa z potwierdzoną hodowlą, a wśród 532 dzieci, które otrzymywały placebo, 95 miało jeden lub więcej zakażeń grypą. Wśród zaszczepionych dzieci, żadna nie miała grypy A (H3N2), a następnie grypy B, ale wśród kontrolnych, 6 dzieci miało dwa odrębne epizody grypy dodatniej pod względem kulturowym, w sumie 101 chorób wśród 95 kontroli. Szczepionka była skuteczna, gdy podawano ją w jednej lub dwóch dawkach, a także zapobiegała zakażeniu dwoma podtypami wirusa powodującymi chorobę w tym sezonie epidemicznym, grypie A (H3N2) i grypie B (Tabela 4).
Wśród nielicznych dzieci z grupy szczepionek, u których występowała grypa, spektrum choroby było łagodniejsze niż w grupie kontrolnej
[patrz też: bromazepam, diltiazem, cefepim ]
[podobne: zatorowość płucna objawy, zespół aspergera test, zespół aspergera u dorosłych ]

0 thoughts on “Skuteczność szczepionek żywych atenuowanych, przystosowanych do zimna, trójwalentnych, donosowych influenzawirusów u dzieci ad 5”