Skip to content

Niepowodzenie cytarabiny w postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii związanej z infekcją ludzkim niedoborem odporności

2 lata ago

480 words

Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia wynika z zakażenia ludzkim papovawirusem DNA, oznaczonym wirusem JC, 2 i występuje w stanach związanych z niedoborem odporności komórkowej.3 Szacuje się, że dotyka do 4 procent wszystkich pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS). .4 Nie ustalono skutecznej terapii. Podejrzenie postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii jest wywołane charakterystycznymi nieprawidłowościami klinicznymi i neuroradiologicznymi u gospodarza z obniżoną odpornością. Inne zaburzenia, w tym zakażenie wirusem cytomegalii, chłoniak z centralnego układu nerwowego i zapalenie mózgu wywołane zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), mogą naśladować postępującą wieloogniskową leukoencefalopatię, a ostateczna diagnoza wymaga oceny tkanki. Stereotaktyczna biopsja mózgu okazała się skuteczna w tym celu. 6. Ostatnie badania wskazują, że obecność wirusa JC w płynie mózgowo-rdzeniowym, zidentyfikowana przez reakcję łańcuchową polimerazy (PCR), ma wysoką specyficzność do diagnozy czynnej choroby.7 , 8 Średni czas przeżycia po diagnozie u pacjentów zakażonych HIV waha się od około 2,5 miesiąca9 do 4 miesięcy.4 Może nastąpić remisja, przedłużone przeżycie, a nawet spontaniczne wyzdrowienie.10-12 Berger et al. oszacowali, że u około 7 procent pacjentów postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia postępuje bardziej łagodnie, z czasem przeżycia przekraczającym rok.13
Leczenie prednizonem, acyklowirem, vararabiną (podawaną dożylnie lub dotchawicznie), płytkami dobranymi pod względem HLA i interferonem alfa nie prowadziły do stałej poprawy u pacjentów z postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią. 14-19 U pacjentów z AIDS oba leki przeciwretrowirusowe i cytarabina okazało się skuteczne w niektórych małych, niekontrolowanych badaniach, ale nie w innych. Takie doniesienia doprowadziły do częstego stosowania cytarabiny u pacjentów z AIDS, którzy mają postępującą wieloogniskową leukoencefalopatię. Ponieważ cytarabina ma poważne działania niepożądane, w tym immunosupresję, ta nieuzbrojona terapia wiąże się z dużym ryzykiem.
Badanie AIDS Clinical Trials Group (ACTG) 243 było wieloośrodkowym badaniem porównującym tylko leki przeciwretrowirusowe z terapią przeciwretrowirusową oraz cytarabiną w leczeniu progresywnej wieloogniskowej leukoencefalopatii u osób zakażonych HIV. Protokół zapewniał, że diagnoza progresywnej wieloogniskowej leukoencefalopatii była oparta na ocenie tkanki.
Metody
Projekt badania
Ta próba była randomizowanym, wieloośrodkowym, otwartym badaniem, zaprojektowanym do zapisania 90 pacjentów dowolnej płci. Wszyscy pacjenci mieli zakażenie HIV typu oraz kliniczne i radiologiczne wyniki wskazujące na postępującą wieloogniskową leukoencefalopatię. Wszyscy pacjenci byli zobowiązani do postawienia diagnozy w ciągu dwóch miesięcy od wejścia na studia. Tkankę uzyskaną w wyniku stereotaktycznej biopsji mózgu oceniano zarówno za pomocą standardowego badania neuropatologicznego w ośrodku badawczym, jak i hybrydyzacji in situ wirusa JC, 20 przeprowadzonego w National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Uczestnicy byli uprawnieni tylko wtedy, gdy przynajmniej jedno z tych testów potwierdziło rozpoznanie. Płyn mózgowo-rdzeniowy oceniano metodą PCR pod kątem obecności wirusa JC u wielu osobników
[więcej w: bimatoprost, bromazepam, anakinra ]
[przypisy: hiperamonemia, zapalenie migdałków objawy, zapalenie nerwu twarzowego ]

0 thoughts on “Niepowodzenie cytarabiny w postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii związanej z infekcją ludzkim niedoborem odporności”