Skip to content

Niepowodzenie cytarabiny w postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii związanej z infekcją ludzkim niedoborem odporności czesc 4

1 rok ago

455 words

Z wyjątkiem płci nie stwierdzono istotnych różnic w charakterystyce linii podstawowej między grupami leczonymi. Na poziomie podstawowym występowały następujące nieprawidłowości i objawy: osłabiona funkcja poznawcza u 79% pacjentów, defekty motoryczne w 77%, utrata czucia w 47%, utrata wzroku w 39%, ból głowy w 28% i drgawki w 16 procent. Nie stwierdzono istotnych różnic, gdy porównaliśmy trzy grupy leczenia (lub gdy porównaliśmy dwie grupy otrzymujące cytarabinę z otrzymującą tylko terapię przeciwretrowirusową) w odniesieniu do historii neurologicznej i objawów, objawów lub nieprawidłowości w chemii krwi na linii podstawowej. Osoby otrzymujące tylko terapię przeciwretrowirusową miały średnio znacznie niższe bezwzględne liczby neutrofili niż pozostałe dwie grupy (odpowiednio P = 0,075 i P = 0,023 dla porównań trójdrożnych i dwukierunkowych), jak również niższe liczby białych krwinek. (P = 0,032 i P = 0,083, odpowiednio). Grupy leczone nie różniły się istotnie pod względem częstości jakichkolwiek innych nieprawidłowości hematologicznych na linii podstawowej.
Większość badanych (44 lub 77 procent) otrzymywało zydowudynę przed rozpoczęciem badania. Didanozynę stosowano samodzielnie lub w skojarzeniu u 21 pacjentów (37 procent), stawudynę u 14 pacjentów (25 procent) i zalcytabinę u 8 pacjentów (14 procent). Historia leczenia sakwinawirem w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi została opisana przez trzech pacjentów (5%, jeden w grupie dożylnej – cytarabiny i dwóch w grupie dooponowej-cytarabiny) oraz historia leczenia rytonawirem przez jednego pacjenta w dokanałowym -cytarabina. Siedmiu pacjentów nie zgłaszało żadnego wcześniejszego stosowania leków przeciwretrowirusowych.
Kontynuacja
Wszystkich 57 pacjentów, w tym ci, którzy ukończyli 24-tygodniowe leczenie, obserwowano podczas otrzymywania przypisanego leku do końca badania lub do momentu śmierci. Mediana okresu obserwacji wynosiła 8,7 tygodnia i nie różniła się istotnie pomiędzy trzema grupami leczenia (p = 0,78 i p = 0,66 testem log-rank dla porównań trójstronnych i dwukierunkowych).
Tabela 3. Tabela 3. Przyczyny zaprzestania stosowania badanych leków, według grupy leczenia. Siedmiu pacjentów ukończyło 24-tygodniowe leczenie. Trzy (jedna w każdej grupie), które otrzymywały aktywną terapię w momencie zakończenia badania, zaprzestały leczenia w tym czasie. Tabela 3 wymienia przyczyny stałego przerwania leczenia. Dwudziestu dwóch pacjentów (39 procent) zmarło podczas badania. Jeden pacjent z grupy dokanałowo-cytarabinowej i jeden z grupy dożylnej cytarabiny zaprzestał leczenia z powodu trombocytopenii, zgodnie z wymogami protokołu. Leczenie nigdy nie było udzielane jednemu pacjentowi w grupie leczonej wyłącznie antyretrowirusowo. Czternastu pacjentów przerwało leczenie na własną prośbę, cztery na prośbę badaczy, pięć z powodu toksyczności wywołanej lekami i jeden na początku innego eksperymentalnego leczenia. Większość pacjentów, którzy przerwali leczenie na własną rękę lub na prośbę badacza, została losowo przydzielona do otrzymanej dokanałowej cytarabiny (11 pacjentów)
[przypisy: Mimośród, bimatoprost, dekstrometorfan ]
[patrz też: zespół fallota, zespół lyncha, zespół mielodysplastyczny ]

0 thoughts on “Niepowodzenie cytarabiny w postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii związanej z infekcją ludzkim niedoborem odporności czesc 4”