Skip to content

Niepowodzenie cytarabiny w postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii związanej z infekcją ludzkim niedoborem odporności cd

1 rok ago

500 words

Po drugim przeglądzie zarząd stwierdził, że żadne leczenie nie może wykazać korzyści w postaci przeżycia, nawet jeśli badanie było kontynuowane. Na podstawie tego zalecenia badanie zakończono po 24 miesiącach. Analiza statystyczna
Przeprowadzono analizę zamiaru leczenia obejmującą wszystkich kwalifikujących się osobników losowo przydzielonych do trzech grup leczenia. Dokładne testy Kruskala-Wallisa i Fishera zostały użyte do porównania między grupami poddawanymi ciągłym i dyskretnym pomiarom. Różnice w długości czasu do wystąpienia pierwszego działania niepożądanego z powodu toksyczności leku i długości czasu do śmierci testowano testem log-rank. Do oszacowania przeżycia w trzech grupach zastosowano metodę Kaplana-Meiera.
Analizy oparto na stochastycznych metodach ograniczania pierwotnego punktu końcowego (przeżycia). Metody te wykorzystano do oszacowania mocy warunkowej badania, jeśli miałoby ono zostać ukończone, biorąc pod uwagę obserwowane dane do każdej przejściowej analizy. Szacunki te uzyskano za pomocą symulacji i technik analitycznych, z wykorzystaniem normalnego przybliżenia. Zgłoszone wartości P są dwustronne.
Wyniki
Przedmioty
Tabela 1. Tabela 1. Wyniki biopsji w linii podstawowej u pacjentów z postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią według grupy leczenia. Badanie było otwarte od kwietnia 1994 do sierpnia 1996. Sześćdziesięciu czterech pacjentów zapisano do 13 oddziałów ACTG. Badanie zostało zatwierdzone przez instytutową komisję odwoławczą w każdym miejscu, a wszystkie podmioty wyraziły pisemną świadomą zgodę. Dane dotyczące 62 pacjentów zapisanych przed majem 1996 r. Były dostępne podczas drugiej (końcowej) analizy śródokresowej. Trzy osoby zostały utracone w celu obserwacji lub wycofały się w okresie wstępnym, a zatem nie zostały losowo przydzielone do grupy leczonej. Biopsje mózgu były pozytywne u 49 pacjentów według obu metod (Tabela 1); 3 osoby były pozytywne pod względem hybrydyzacji in situ, ale nie w badaniu mikroskopowym; 5 było pozytywnych w analizie mikroskopowej, ale nie w hybrydyzacji in situ. Dwóch dodatkowych pacjentów uznano za niekwalifikujących się, ponieważ ani ocena neuropatologiczna ani in situ nie potwierdziły rozpoznania. Podane wyniki są zatem oparte na 57 pacjentach, którzy mogliby zostać poddani ocenie. Jeden z nich nie otrzymał żadnego badanego leku.
Tabela 2. Tabela 2. Podstawowa charakterystyka pacjentów. Większość pacjentów stanowili mężczyźni (82 procent), a 65 procent nie było rasy białej. Jak pokazuje tabela 2, ich mediana wieku wynosiła 38 lat (zakres od 26 do 54), a ich mediana wynosiła 13 lat (zakres od 9 do 18). Ogólna mediana oceny Karnofsky ego wynosiła 60 (zakres od 30 do 90). Mediana liczby CD4 + (53; zakres od 0 do 420) odzwierciedla zaawansowanie choroby HIV w tej kohorcie. Dwudziestu pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy dożylnej – cytarabiny (grupa 2), 19 do grupy dooponowej-cytarabiny (grupa 3), a 18 do grupy leczonej wyłącznie antyretrowirusowo (grupa 1). Po randomizacji stwierdzono, że grupa dożylnie cytarabiny zawierała jedynie mężczyzn (P = 0,015 dla porównania między trzema grupami, a P = 0,71 dla porównania wszystkich pacjentów, którzy otrzymali cytarabinę i tych, którzy jej nie otrzymali)
[hasła pokrewne: celiprolol, nutrend, diltiazem ]
[przypisy: zatorowość płucna objawy, zespół aspergera test, zespół aspergera u dorosłych ]

0 thoughts on “Niepowodzenie cytarabiny w postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii związanej z infekcją ludzkim niedoborem odporności cd”