Skip to content

Niepowodzenie cytarabiny w postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii związanej z infekcją ludzkim niedoborem odporności ad 7

2 lata ago

494 words

Rada doszła do wniosku, że należy przerwać badanie i rozpowszechnić wyniki, aby oszczędzić pacjentom intensywnej, inwazyjnej i nieskutecznej terapii. Dyskusja
Większość doniesień na temat wpływu samej terapii przeciwretrowirusowej w połączeniu z dożylną lub dooponową cytarabiną w leczeniu postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii u pacjentów z AIDS była anegdotyczna i sprzeczna. Niektórzy badacze zgłaszali poprawę u pacjentów z AIDS i podejrzewaną lub potwierdzoną biopsją progresywną wieloogniskową leukoencefalopatię po podaniu zydowudyny lub innych leków przeciwretrowirusowych, 21-23, ale nie wszyscy badacze mieli podobne wyniki.24 Odnotowano również doniesienia o poprawie -HIV-progresywna wieloogniskowa leukoencefalopatia, gdy cytarabina była podawana dożylnie, dotchawicznie lub obu, 25-27 i istnieją podobne doniesienia o polepszeniu u pacjentów z AIDS.21,28-30 Niektórzy pacjenci reagowali na dożylną cytarabinę, inni dooponową cytarabinę, a niektóre do połączenia. Z drugiej strony Urtizberea i in. nie znaleźli korzyści z dożylnej i dooponowej cytarabiny.31 Fong i wsp., w prospektywnym i retrospektywnym badaniu z udziałem 28 pacjentów, nie znaleźli żadnej korzyści u 9, którzy byli leczeni cytarabiną.32 Ponadto, chociaż cytarabina ma działanie przeciwwirusowe w komórce hodowla, 33 nie stwierdzono działania terapeutycznego in vivo.34,35
Badanie ACTG 243 było prospektywnym badaniem postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii, która została zaprojektowana w celu rozwiązania kilku ważnych problemów. Aby zapewnić, że około 7 procent pacjentów, którzy wydają się mieć bardziej łagodny przebieg, nie było nadmiernie reprezentowanych, pacjenci musieli mieć postępującą wieloogniskową leukoencefalopatię zdiagnozowaną w ciągu dwóch miesięcy od wejścia do badania. Wszystkie diagnozy zostały potwierdzone w próbkach biopsyjnych mózgu przez typowe odkrycia neuropatologiczne lub hybrydyzację in situ wirusa JC. Hybrydyzację in situ przeprowadzono w centralnym miejscu, gdzie badacze posiadali wymaganą wiedzę (laboratorium dr. Majora w National Institute of Neurological Disorders and Stroke).
Zapisy pacjentów i zapobieganie odstawieniu są trudne w badaniach klinicznych nad szybko postępującymi chorobami o wysokim wskaźniku śmiertelności. Kolejne trudności związane z obecnym badaniem obejmowały częstość jednoczesnego upośledzania chorób związanych z HIV, potrzebę poddania pacjentów biopsji mózgu oraz skutki uboczne przepisanych leków, zarówno leków przeciwretrowirusowych, jak i cytarabiny. Aby ocena skuteczności leku była dokładniejsza, osoby, które prawdopodobnie umrą z przyczyn innych niż postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia w czasie krótszym niż trzy miesiące, nie były włączane do badania, a większość pacjentów nie miało progresywnej wieloogniskowej leukoencefalopatii na etapie, który był tak zaawansowany, że wykluczał efekt terapeutyczny, jeśli cytarabina była skuteczna.
Uważamy, że nasze negatywne wyniki mają bezpośrednie znaczenie dla praktyki klinicznej. Chociaż nie było grupy z podwójną grupą placebo (tj. Bez grupy, która nie otrzymała ani leków przeciwretrowirusowych, ani cytarabiny), mediana przeżycia (1,75 do 3,5 miesiąca) była bardzo zbliżona do tej przewidywanej na podstawie przeglądu piśmiennictwa (2,5 do 4 miesięcy), wskazujące, że terapia antyretrowirusowa nie przyniosła żadnych korzyści
[przypisy: belimumab, polyporus, anastrozol ]
[więcej w: zakrzepica leczenie, zakrzepica nóg, olx kościan ]

0 thoughts on “Niepowodzenie cytarabiny w postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii związanej z infekcją ludzkim niedoborem odporności ad 7”