Skip to content

Niepowodzenie cytarabiny w postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii związanej z infekcją ludzkim niedoborem odporności ad 6

1 rok ago

516 words

Nie wykryto statystycznie istotnych różnic pod względem wpływu na bezwzględną liczbę neutrofilów. Toksyczność hematologiczna była głównym powodem modyfikacji dawki w grupie dożylnej cytarabiny, ale tylko jeden pacjent na stałe przerwał leczenie z tego powodu. Zatem czas do pierwszej modyfikacji dawki różnił się istotnie między grupami, podczas gdy czas do stałego przerwania leczenia nie był. Dwudziestu pacjentów miało oznaki lub objawy toksyczności ocenianej na stopniu 3 lub wyższym podczas obserwacji (odpowiednio dziewięć, siedem i cztery w grupie dożylnej – cytarabina, dooponowo-cytarabina i wyłącznie przeciwretrowirusowo). Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami leczonymi.
Przeżycie
Rysunek 1. Rysunek 1. Krzywe Kaplana-Meiera dla przeżycia w trzech grupach leczenia. Mediana przeżycia wyniosła 8 tygodni w grupie dożylnej cytarabiny (w której zmarło 14 z 20 pacjentów), 15 tygodni w grupie dooponowej-cytarabiny (14 z 19 pacjentów zmarło) i 11 tygodni w grupie leczonej wyłącznie antyretrowirusowo ( 14 z 18 pacjentów zmarło). P = 0,85 w teście log-rank dla porównania między grupami.
Czterdziestu dwóch pacjentów zmarło do czasu przeprowadzenia ostatniej analizy (14 w każdej z grup leczenia). Trzydzieści siedem (88 procent) zmarło z postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii, dwóch z postępującej choroby HIV, jednego z zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis carinii, jednej z sepsy i jednej z nieznanych przyczyn. Figura pokazuje krzywe przeżycia Kaplana-Meiera dla każdej z trzech grup leczenia; nie wykryto żadnej znaczącej różnicy między grupami (P = 0,85 w teście log-rank). Grupa dożylnie cytarabiny miała najniższą medianę przeżycia (7,6 tygodnia), ale w tej grupie były również cztery osoby, które przeżyły długoterminową chorobę, które nadal żyły po 60. tygodniu; jednak dwie osoby, które przeżyły długoterminowe, przerwały leczenie wcześniej (podczas pierwszego i siódmego tygodnia badania). Nie stwierdzono istotnej różnicy, gdy porównaliśmy grupę leczoną wyłącznie antyretrowirusowo z dwoma połączonymi grupami cytarabiny (P = 0,85 w teście log-rank).
W czasie ostatniej analizy przeprowadzonej w lipcu 1996 r. Rada monitorująca wyniki i bezpieczeństwo posiadała 59 procent informacji, które byłyby dostępne, gdyby badanie było kontynuowane w pierwotnie zamierzonym punkcie końcowym (42 z 71 zgonów przewidywanych po proces miał miejsce). Moc warunkowa, miara szansy na wykrycie znaczącego wzrostu współczynnika przeżycia przy różnych alternatywnych założeniach, biorąc pod uwagę zaobserwowane wzorce danych do czasu analizy, została obliczona zarówno przez symulację, jak i analitycznie (stochastyczne metody ograniczania). Dwie alternatywy brane pod uwagę przy obliczaniu warunkowej mocy badania były kontynuacją obserwowanej tendencji do końca badania i podwojeniem przeżywalności wśród pozostałych pacjentów z powodu działania cytarabiny. Obliczone analitycznie wartości mocy warunkowej wynosiły 0,4 procent, gdy trzy grupy były porównywane, a 15 procent, gdy połączono grupy cytarabiny (wartości symulowane, odpowiednio 0,2 procent i 20 procent). Tak więc nie było więcej niż 20 procent szans na odrzucenie hipotezy zerowej, że nie było różnicy w przeżyciu po leczeniu, nawet jeśli wszystkie przyszłe dane potwierdziły alternatywną hipotezę, że cytarabina zwiększa przeżywalność
[podobne: dekstran, belimumab, anastrozol ]
[patrz też: ziarnica zlosliwa, ziarnica złośliwa i chłoniaki nieziarnicze, olx tomaszów lub ]

0 thoughts on “Niepowodzenie cytarabiny w postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii związanej z infekcją ludzkim niedoborem odporności ad 6”