Skip to content

Leczenie zespołu Crigler-Najjara typu I z transplantacją hepatocytów czesc 4

1 rok ago

461 words

Biopsje wątroby wykonano w momencie umieszczenia transhepatycznego cewnika portalowego i ponownie siedem dni po transplantacji, w celu pomiaru aktywności enzymu i oceny ewentualnego uszkodzenia wątroby. Pomiar aktywności bilirubiny-UDP-glukuronozylotransferazy i koniugatów bilirubiny
Aby zmierzyć aktywność glukuronozylotransferazy, przygotowano homogenat 20% próbki z biopsji w 0,25 M sacharozy i 10 mM TRIS-chlorowodoru (pH 7,4) i oznaczono jak opisano wcześniej.18 Próbki żółci pobrano przez rurkę nosowo-dwunastniczą, z lub bez dożylnego podawania cholecystokininy oktapeptydu, chronionej przed światłem i przechowywanej w temperaturze -80 ° C. Pigmenty żółci analizowano za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Wyniki
Odpowiedź hemodynamiczna i biochemiczna na przedwczesną infuzję hepatocytów
Pacjent był ekstubowany i obudzony podczas infuzji hepatocytów i nie wykazywał istotnych zmian w ciśnieniu krwi, tętnie, temperaturze, ciśnieniu płuc-tętnicy, ośrodkowym ciśnieniu żylnym, ciśnieniu klinowym tętnicy płucnej lub nasyceniu tlenem. Nacisk na żyłę wrotną nie wzrósł więcej niż 4 mm Hg przez więcej niż pięć minut. USG jamy brzusznej nie wykazało tworzenia się skrzepów ani zmian w przepływie żyły wrotnej.
Poziom hemoglobiny, liczba płytek krwi, poziom kreatyniny w surowicy, profil krzepnięcia i aktywność fosfatazy alkalicznej w surowicy i .-glutamylotransferazy pozostały w normalnych zakresach. Aktywność asparaginianu i aminotransferazy alaninowej w surowicy przed infuzją wynosiła odpowiednio 35 IU na litr i 47 IU na litr i osiągnęła maksymalny poziom 269 IU na litr i 131 IU na litr podczas ostatniej infuzji. Aktywność aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej powróciła do wartości początkowych odpowiednio 38 godzin i 5 dni po ostatniej infuzji.
Zmiany w poziomie bilirubiny i zapotrzebowaniu na fototerapię
Rycina 1. Ryc. 1. Zmiany stężenia bilirubiny całkowitej w surowicy po transplantacji hepatocytów. Przed przeszczepieniem, które miało miejsce w dniu 0, pacjent był leczony za pomocą hydratacji i ciągłej fototerapii o dużym natężeniu, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo hiperbilirubinemii i kernicterusu w wyniku stresu w infuzji hepatocytów. Dzień po wlewie hepatocytów fototerapia została zredukowana do poziomów przed transplantacją. Próbki żółci pobrano przy użyciu dożylnego oktapeptydu cholecystokininy w dniach 1, 8, 14 i 180 po transplantacji. Pacjentowi podano fenobarbital w celu zaindukowania aktywności enzymatycznej w przeszczepionych prawidłowych hepatocytach w dniu 7. Biopsję wątroby wykonano w dniu 7, a czas trwania fototerapii zmniejszono do sześciu do ośmiu godzin dziennie do 35 dnia. Bakteryjne zapalenie zatok opracowane i trwało w przybliżeniu od 190 dnia do 245. Aby przeliczyć wartości dla bilirubiny na mikromole na litr, pomnóż przez 17,1.
Całkowity poziom bilirubiny w surowicy spadł do 13,2 mg na decylitr (226 .mol na litr) z uwadnianiem i ciągłą fototerapią o wysokiej intensywności w szpitalu. Dzień po wlewie hepatocytów fototerapia została zredukowana do poziomów przed transplantacją
[przypisy: celiprolol, diltiazem, polyporus ]
[podobne: zapalenie okostnej objawy, zapalenie przyzębia, zapalenie ucha u dziecka objawy ]

0 thoughts on “Leczenie zespołu Crigler-Najjara typu I z transplantacją hepatocytów czesc 4”