Skip to content

Leczenie zespołu Crigler-Najjara typu I z transplantacją hepatocytów ad 6

1 rok ago

505 words

Przed przeszczepieniem aktywność enzymu wątrobowego wynosiła 8 pmol na miligram białka na godzinę, co stanowi około 0,4 procent średniej (. SE) normalnej aktywności bilirubiny wątrobowej-UDP-glukuronozylotransferazy w kierunku bilirubiny (2000 . 800 pmoli na miligram białka na godzinę) .18 Siedem dni po transplantacji aktywność ta wynosiła 110 pmol na miligram białka na godzinę (około 5,5% średniej normalnej aktywności enzymatycznej). Dyskusja
U leczonego pacjenta izolowane hepatocyty, reprezentujące znaczną część masy wątroby, można bezpiecznie podawać w infuzji przez żyłę wrotną do przeszczepu w wątrobie i przeżywać przez ponad 11 miesięcy, częściowo poprawiając zaburzenie metaboliczne w wątrobie. Obecność aktywności bilirubiny-UDP-glukuronozylotransferazy w wątrobie i koniugatach bilirubiny w żółci dostarcza dowodów na wszczepienie hepatocytów. Diglukuronid bilirubiny był dominującym koniugatem wydalanym z żółcią, równolegle do wzorca w próbkach żółciowych od zdrowych osobników i różniących się od próbek pobranych od pacjentów z częściowymi stanami niedoboru enzymów, takimi jak zespół Criglera-Najjara typu II i zespół Gilberta.20. Wszczepione komórki, które mają normalny dopełniacz enzymu, wydają się wydzielać glukuronidy bilirubiny w proporcjach znajdujących się w normalnej żółci.
We wcześniejszych badaniach transplantacji ludzkiego hepatocytów z powodu ostrej niewydolności wątroby lub zaburzeń metabolicznych wątroby, niewielką liczbę przeszczepionych komórek zidentyfikowano w miejscu transplantacji kilka dni lub tygodni po transplantacji. Ponieważ pacjenci nie zostali losowo przypisani do grup leczonych i często poddawani późniejszemu przeszczepowi wątroby, to czy przeszczepione komórki funkcjonują w klinicznie znaczący sposób, trudno było ocenić. Przeciwnie, ocenialiśmy funkcję wszczepionych hepatocytów przez chromatograficzną analizę pigmentów żółciowych. Chociaż możliwe błędy próbkowania uniemożliwiają dokładne określenie ilościowe, nasze stwierdzenie, że wątrobowa aktywność bilirubiny-UDP-glukuronozylotransferazy po przeszczepie wynosi w przybliżeniu 5% normy, sugeruje, że większość przeszczepionych komórek została wszczepiona. Długowieczność komórek przeszczepionych wątrobom ludzkim pozostaje do ustalenia; jednakże, gdy hepatocyty zostały przeszczepione do wątroby gryzoni, są one szybko zintegrowane z tkankami wątroby, przez całe życie przeżywane i funkcjonalne.
Spośród 19 pacjentów z zespołem Crigler-Najjara typu I wymienionych w rejestrze światowym, którzy przeszli transplantację wątroby, 3 wymagało drugiego przeszczepu, a 2 zmarło.22 Niższe ryzyko operacyjne i zmniejszone konsekwencje utraty przeszczepu związane z przeszczepem hepatocytów, w przeciwieństwie do transplantacji wątroby może przynieść korzyści pacjentom z tą chorobą. Głównymi potencjalnymi powikłaniami dożylnego wlewu hepatocytów są zakrzepica żyły wrotnej z równoczesnym uszkodzeniem wątroby, nadciśnieniem wrotnym, krwotokiem i przejściem komórek do płuc, z powstałą zatorowością płucną. Żadne z tych zdarzeń niepożądanych nie wystąpiło u naszego pacjenta, a w przeciwieństwie do wyników u dużych zwierząt 23, aktywność aminotransferazy w surowicy wzrosła jedynie o 200 do 700 procent (prawdopodobnie w wyniku przejściowego niedokrwienia natywnych hepatocytów) i powróciła do normy w ciągu kilku godzin lub dni
[hasła pokrewne: bromazepam, wdrożenia magento, anakinra ]
[hasła pokrewne: zespół fallota, zespół lyncha, zespół mielodysplastyczny ]

0 thoughts on “Leczenie zespołu Crigler-Najjara typu I z transplantacją hepatocytów ad 6”