Skip to content

Hiperinsulinizm i hiperamonemia u niemowląt z regulacyjnymi mutacjami genu dehydrogenazy glutaminianowej

1 rok ago

436 words

Wrodzony hiperinsulinizm jest najczęstszą przyczyną nawracającej hipoglikemii we wczesnym okresie niemowlęcym.1 Dotknięte dzieci występują z drgawkami lub śpiączką i są narażone na wysokie ryzyko trwałego uszkodzenia mózgu. Leczenie polega na stosowaniu diazoksydu, oktreotydu lub subtotalnej pankreatektomii. Dowody wskazują, że większość przypadków wrodzonego hiperinsulinizmu jest spowodowana wadami genetycznymi w regulacji wydzielania insuliny przez komórki beta trzustki.2 U niektórych dzieci rekombinowanie odziedziczonych mutacji wykazano w genie receptora sulfonylomocznika błony komórkowej (SUR1) lub związany z nią rektyfikacyjny kanał potasowy (Kir6.2) komórek beta.3-7 Inne dzieci zostały opisane łagodniejszymi, dominująco dziedzicznymi formami hiperinsulinizmu, które nie są związane z receptorem sulfonylomocznika locus8,9; w jednej z tych rodzin zidentyfikowano mutację genu glukokinazowego10. Ponadto opisano trzecią grupę dzieci, u których występuje niezwykłe połączenie wrodzonego hiperinsulinizmu i hiperamonemii.11,12 Stężenia amonu w osoczu u tych dzieci utrzymują się trzy razy do ośmiu razy normalne. Hiperamonemia nie ulega zmianie w wyniku stężeń glukozy we krwi i nie jest związana z defektem żadnego enzymu cyklu mocznikowego. Rycina 1. Rycina 1. Dehydrogenaza glutaminianowa (GDH) i regulacja wydzielania insuliny i moczowodu wątrobowego. Zwiększenie szybkości utleniania paliw, takich jak glukoza lub glutaminian, stymuluje wydzielanie insuliny poprzez zwiększenie stosunku ATP do 5-difosforanu adenozyny (ADP), co z kolei powoduje zamknięcie kanałów potasowych i ostatecznie prowadzi do depolaryzacji komórek beta , napływ wapnia i uwalnianie zmagazynowanych granulatów insuliny.13 Leucyna stymuluje wydzielanie insuliny pośrednio przez allosteryczne aktywowanie dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) i zwiększanie utleniania glutaminianu za pomocą cyklu kwasu trójkarboksylowego. 14-17 Diazoksyd i tolbutamid mają bezpośredni wpływ na receptor sulfonylomocznikowy (SUR) i wewnętrznie rektyfikacyjny kanał potasowy (Kir6.2). W wątrobie glutaminian reguluje syntezę N-acetyloglutaminianu, wymaganego allosterycznego efektora syntetazy karbamoilofosforanowej (CPS) 18,19; utlenianie glutaminianu przez dehydrogenazę glutaminianową zapewnia również wolny amoniak pochodzący z aminokwasów .-aminowych. GTP oznacza 5-trifosforan guanozyny.
Postawiliśmy hipotezę, że zespół hiperinsulinizmu i hiperamonemii był spowodowany pojedynczym wrodzonym błędem metabolizmu dzielonym przez trzustkę i wątrobę. Wydaje się, że prawdopodobny jest defekt w dehydrogenazie glutaminianowej enzymu mitochondrialnego (ryc. 1). Leucyna, aminokwas, który stymuluje uwalnianie insuliny, działa poprzez alosteryczną aktywację dehydrogenazy glutaminianowej w celu zwiększenia szybkości utleniania glutaminianu w komórkach beta.14,16,17 Do syntezy N-acetyloglutaminianu potrzebne są wysokie stężenia glutaminianu, niezbędny aktywator syntazy karbamoilofosforanowej, pierwszy krok w konwersji amonu do mocznika.18,19 Dlatego zespół hiperinsulinizm-hiperamonemia może być spowodowany nadmierną aktywnością dehydrogenazy glutaminianowej, ponieważ jednocześnie zwiększyłoby to uwalnianie insuliny przez trzustkę. komórki beta i osłabiają detoksykację amoniaku w wątrobie
[przypisy: celiprolol, noni, cefepim ]
[więcej w: zespół fallota, zespół lyncha, zespół mielodysplastyczny ]

0 thoughts on “Hiperinsulinizm i hiperamonemia u niemowląt z regulacyjnymi mutacjami genu dehydrogenazy glutaminianowej”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu najlepsze spalacze tłuszczu[…]