Skip to content

Hiperinsulinizm i hiperamonemia u niemowląt z regulacyjnymi mutacjami genu dehydrogenazy glutaminianowej czesc 4

1 rok ago

502 words

Te wyniki sugerują, że defekt w dehydrogenazie glutaminianowej jest wyrażany głównie i że sporadyczne przypadki reprezentują spontaniczne mutacje. Analiza mutacyjna dehydrogenazy glutaminianowej
Tabela 2. Tabela 2. Mutacje zidentyfikowane w genie dehydrogenazy glutaminianowej u ośmiu dzieci z zespołem hiperinsulinizmu i hiperamonii. Ryc. 2. Ryc. 2. Umiejscowienie mutacji w genie dehydrogenazy glutaminianowej u pacjentów ze sporadycznymi i rodzinnymi przypadłościami zespołu hiperinsulinii i hiperamonii. Pokazano regiony kodowane przez 13 egzonów, peptyd liderowy oraz katalityczne i allosteryczne domeny enzymu. Mutacje w obu grupach pacjentów są zgrupowane w obszarze 10 reszt aminokwasowych w allosterycznej domenie kodowanej przez eksony 11 i 12. Stałe symbole wskazują klinicznie bardziej poważne mutacje w sporadycznych przypadkach, a stippled symbol klinicznie łagodniejszą mutację w sprawy rodzinne.
Stwierdzono, że każdy z ośmiu pacjentów z zespołem hiperinsulinowym i hiperamonemicznym ma zmianę w pojedynczym nukleotydzie, który według przewidywań zmienił z 4 aminokwasów między resztami 446 i 454 dehydrogenazy 455-aminokwasowej dojrzałego glutaminianu (Tabela 2 i Rysunek 2). Spośród sześciu pacjentów w sporadycznych przypadkach stwierdzono cztery różne mutacje. Dwaj pacjenci z rodzinnymi przypadkami mieli piątą mutację, chociaż nie było dowodów na to, że byli spokrewnieni. Żadne inne mutacje nie zostały znalezione u żadnego z pacjentów, gdy reszta regionu kodującego cDNA dla enzymu została zsekwencjonowana.
Każda z pięciu mutacji wyeliminowała miejsce trawienia endonukleazą restrykcyjną lub stworzyła nowe miejsce, umożliwiając w ten sposób łatwe odróżnienie alleli typu dzikiego i zmutowanych w produktach PCR od cDNA lub genomowego DNA dehydrogenazy glutaminianowej. Wszyscy ośmiu pacjentów byli heterozygotyczni, z jednym zmutowanym i jednym allelem typu dzikiego, wzorem zgodnym z dominującą ekspresją mutacji. Żadna z mutacji nie została znaleziona na podstawie analizy endonukleaz restrykcyjnych genomowego DNA od 55 normalnych osobników, co sugeruje, że żadna z mutacji nie reprezentuje wspólnego cichego polimorfizmu. Podobne analizy genomowego DNA od matek i ojców sześciu pacjentów z przypadkami sporadycznymi pokazały, że żaden z nich nie miał mutacji swojego dziecka, potwierdzając, że mutacja u tych dzieci była spontaniczna.
Analiza enzymów restrykcyjno-PCR produktów cDNA dla dehydrogenazy glutaminianowej lub genomowego DNA eksonu 12 u rodziców i innych krewnych pacjentów 7 i 8 wykazała, że wszyscy siedmioro dotkniętych krewnych byli heterozygotyczni pod względem mutacji Ser448Pro i allelu typu dzikiego oraz że żaden z sześciu badanych krewnych, którzy byli badani, nie posiadał mutacji.
Ekspresja mutacji dehydrogenazy glutaminianowej w komórkach COS-7
Figura 3. Figura 3. Czułość zmutowanej dehydrogenazy glutaminianowej na hamowanie przez 5-trifosforan guanozyny. Dwa klony komórek COS-7 z mutacją His454Tyr (stałe symbole) i kontrolne komórki transfekowane samym wektorem (otwarte symbole) inkubowano z różnymi stężeniami 5-trifosforanu guanozyny. Średnia resztkowa aktywność enzymu była istotnie większa w komórkach zawierających zmutowaną dehydrogenazę glutaminianową niż w komórkach kontrolnych dla obu stężeń 5 -trifosforanu guanozyny: przy 300 nM 5 -trifosforan guanozyny, średnia (. SE) aktywność zmutowanego enzymu wynosił 80 . 3 procent, a średnia aktywność normalnego enzymu wynosiła 37 . 7 procent (P = 0,002); przy 500 nM 5 -trifosforanie guanozyny odpowiednie wartości wynosiły 61 . 10% i 20 . 5% (P = 0,004)
[podobne: belimumab, anakinra, polyporus ]
[przypisy: zakrzepica leczenie, zakrzepica nóg, olx kościan ]

0 thoughts on “Hiperinsulinizm i hiperamonemia u niemowląt z regulacyjnymi mutacjami genu dehydrogenazy glutaminianowej czesc 4”