Skip to content

Hiperinsulinizm i hiperamonemia u niemowląt z regulacyjnymi mutacjami genu dehydrogenazy glutaminianowej ad

1 rok ago

229 words

Przeprowadziliśmy badania enzymatyczne i molekularne w ośmiu rodzinach, aby dowieść tej hipotezy o nieprawidłowości w aktywności enzymu glutaminowego jako przyczyny tego zespołu. Metody
Osoby badane
Badaliśmy osiem niepowiązanych dzieci w wieku od 3 miesięcy do 10 lat z zespołem hiperinsulinowym i hiperamonemią. Pacjenci od do 6 (pięciu chłopców i jedna dziewczynka) mieli sporadyczne przypadki, ponieważ nie mieli dotkniętych chorobą krewnych. Pochodzili ze Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Włoch i Kanady. Dwaj inni chłopcy (pacjenci 7 i 8), jeden z Włoch i jeden z Kanady, zostali sklasyfikowani jako chorzy rodzinni, ponieważ inni członkowie rodziny mieli hiperamonię i hipoglikemię. Obejmowały one matkę Pacjenta 7 i matkę, matczyną ciotkę i jej córkę oraz dziadka macierzyńskiego Pacjenta 8. Sposób dziedziczenia w tych rodzinach wydawał się być autosomalny dominujący. Opisy kliniczne pacjentów 1, 2 i 7 opisano wcześniej.11,12
Wszystkie dzieci miały epizody objawowej hipoglikemii w pierwszym roku życia. Pacjenci ze sporadycznymi przypadkami odpowiedzieli na leczenie diazoksydem (Ryc. 1); wymagały ciągłego leczenia diazoksydem lub subtotalną pankreatektomią, aby zapobiec hipoglikemii. Pacjenci z rodzinnymi przypadkami mieli łagodniejszą hipoglikemię; Pacjent 8 był leczony diazoksydem, ale Pacjent 7 był leczony tylko dietą niskobiałkową. Dotknięci krewni tych dwóch pacjentów nie byli leczeni. Żaden z pacjentów, u których stężenie amonu w osoczu było w zakresie od 112 do 280 .g na decylitr (80 do 200 .mol na litr, normalny, <50 .g na decylitr [40 .mol na litr]) wykazywał objawy hiperamonemii, takie jak letarg lub śpiączka .
Protokół badania został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję ds. Przeglądu szpitala dziecięcego w Filadelfii i uzyskano świadomą zgodę wszystkich pacjentów lub ich rodziców lub opiekunów.
Badania enzymatyczne i DNA
Próbki krwi obwodowej uzyskano od pacjentów, 5 osób dotkniętych chorobą i 16 członków rodziny, których nie dotknięto chorobą, oraz 10 niespokrewnionych zdrowych osób. Limfocyty izolowane z krwi obwodowej transformowano wirusem Epsteina-Barra w celu ustalenia hodowli limfoblastów. Aktywność dehydrogenazy glutaminianowej w homogenatach limfoblastów i efekty dodanego 5 -difosforanu adenozyny (ADP) lub 5 -trifosforanu guanozyny (GTP) określono spektrofotometrycznie w trzech powtórzeniach. 20 W niektórych przypadkach homogenaty limfoblastów poddano dializie przez noc w obecność 10 mM fosforanu potasu, pH 7,1, w celu wyeliminowania możliwych skutków adhezyjnych allosterycznych regulatorów. Białko zmierzono zgodnie z metodą Lowry i wsp.21
Komplementarny DNA (cDNA) do dehydrogenazy glutaminianowej wytworzono z informacyjnego RNA z limfoblastu i zamplifikowano w reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) w celu zautomatyzowanego sekwencjonowania fluorescencji (Applied Biosystems). Startery przednie obejmowały nukleotydy od 137 do 155, od 363 do 380, 721 do 741 i od 1241 do 1261, a startery do tyłu obejmowały nukleotydy od 450 do 432, od 902 do 883, od 1380 do 1360 i od 1730 do 1710.22 egzonów 11 i 12 gen dehydrogenazy glutaminianowej (GLUD 1), wraz z częściami ich sąsiadujących intronów, 23 zostały również zamplifikowane przez PCR z genomowego DNA limfoblastu do analizy sekwencji i analizy endonukleazy restrykcyjnej
[hasła pokrewne: celiprolol, flexagen, atropina ]
[przypisy: zespół pradera williego, zespol retta, zespół tietza ]

0 thoughts on “Hiperinsulinizm i hiperamonemia u niemowląt z regulacyjnymi mutacjami genu dehydrogenazy glutaminianowej ad”