Skip to content

czy biotyna pomaga na włosy cd

1 rok ago

531 words

Jeśli w momencie rozpoczęcia badania wystąpił ewoluujący zawał, konieczne było zwiększenie poziomu kinazy kreatynowej i CK-MB do ponad 50% powyżej wartości poprzedniej po początkowym piku. Okołooperacyjny zawał mięśnia sercowego został zdefiniowany przez nowe fale Q. Oporne stany niedokrwienne obejmowały następujące trzy zestawy objawów: ból w klatce piersiowej trwający 20 minut lub dłużej lub dwa epizody bólu w klatce piersiowej, z których każde trwało 10 lub więcej minut, w ciągu godziny, z przejściowymi zmianami ST-T, podczas gdy pacjent otrzymał terapię lekarską skorygowaną zgodnie z częstością akcji serca i ciśnieniem krwi; nawracające niedokrwienie z obrzękiem płuc lub niedociśnieniem; lub powtarzający się ból w klatce piersiowej (trzy lub więcej epizodów, z których każdy trwa 5 lub więcej minut), wymagający kontrpulsacji wewnątrzwspólnej, pilnej interwencji lub obu, w ciągu 12 godzin. Wszystkie wydarzenia zostały ocenione przez komitet punktów końcowych, którego członkowie nie byli świadomi zadań leczenia pacjentów. Orzeczenie wymagało zgody dwóch niezależnych oceniających. Kiedy ci dwaj nie zgodzili się, trzeci recenzent również ocenił dane i poszukiwano konsensusu. Jeżeli nie można osiągnąć konsensusu, w analizie wykorzystano ocenę przewodniczącego komisji.
Ocena bezpieczeństwa
Zgodnie z protokołem, duże krwawienie zdefiniowano jako obniżenie poziomu hemoglobiny we krwi o ponad 4,0 g na decylitr, konieczność przetoczenia dwóch lub więcej jednostek krwi, konieczność operacji korekcyjnej, wystąpienie wewnątrzczaszkowego lub krwotok zaotrzewnowy lub dowolna kombinacja tych zdarzeń. Krwawienie oceniano również zgodnie ze schematem klasyfikacji testu trombolitycznego w zawale mięśnia sercowego.17 Liczbę płytek monitorowano codziennie przez cały czas infuzji; małopłytkowość zdefiniowano jako liczbę płytek krwi 90 000 lub mniej na milimetr sześcienny.
Analiza statystyczna
Losowanie przeprowadzono lokalnie za pomocą zapieczętowanych kopert. Kod badania został złamany tylko wtedy, gdy wszyscy pacjenci zakończyli 30-dniową wizytę, wszystkie wydarzenia zostały ocenione przez komitet punktów końcowych, a wszystkie pytania dotyczące bazy danych zostały rozwiązane. Badacze pozostali zaślepieni na leczenie do czasu sześciomiesięcznej wizyty.
Najpierw zaplanowano próbkę o wielkości 1260 pacjentów (420 na grupę leczoną), aby wykryć 30-procentową redukcję z szacowanej 35% częstości zdarzeń z heparyną, z 90-procentową mocą i dwustronnym poziomem istotności wynoszącym 0,05. Aby uwzględnić dwa podstawowe porównania, tirofiban versus heparyna i kombinację tirofibanu i heparyny z heparyną, nominalna wartość P dla dwustronnej istotności statystycznej wynosiła 0,025. Ta wartość P utrzymywała się pomimo przerwania badania w grupie otrzymującej tirofiban. Protokół określił jedno dostosowanie wielkości próbki przez dane i tablicę kontrolną bezpieczeństwa na podstawie wskaźnika zdarzeń w grupie tylko heparynowej przy pierwszej analizie skuteczności okresowej, bez uwzględnienia efektu leczenia. Zgodnie z tą zasadą, Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa zaleciła zwiększenie wielkości próby do 735 pacjentów na grupę.
Znaczenie różnic między grupami oceniono za pomocą analizy regresji Coxa, wdrożonej przez procedurę SAS PHREG (SAS Institute, Cary, NC); Przedstawione wskaźniki ryzyka oparte są na tym modelu
[hasła pokrewne: bimatoprost, belimumab, atropina ]
[patrz też: zapalenie okostnej objawy, zapalenie przyzębia, zapalenie ucha u dziecka objawy ]

0 thoughts on “czy biotyna pomaga na włosy cd”