Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/sepupulebubu.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
czy biotyna pomaga na włosy ad 6 – Psycholog dziecięcy sepulebubu
Skip to content

czy biotyna pomaga na włosy ad 6

2 lata ago

580 words

Wszystkie podgrupy, które ocenialiśmy, korzystały z tirofibanu: młodsi i starsi pacjenci, mężczyźni i kobiety, pacjenci przyjmujący aspirynę i ci, którzy nie przyjmują kwasu acetylosalicylowego, oraz ci, którzy przyjmują heparynę i osoby nie przyjmujące heparyny w momencie wejścia (ryc. 2). Pacjenci z USA i spoza USA również skorzystali. Figura 3 pokazuje skumulowaną szybkość śmierci lub zawał mięśnia sercowego podczas początkowego 48-godzinnego okresu leczenia; częstość występowania tego punktu końcowego wyniosła 2,6 procent w grupie leczonej wyłącznie heparyną i 0,9 procent w grupie z tirofibanem plus heparyną (stosunek ryzyka dla terapii skojarzonej w porównaniu z heparyną, 0,34, 95 procent przedziału ufności, 0,14 do 0,79; P = 0,01). Wśród 84 pacjentów, u których w tym okresie wystąpiło oporne niedokrwienie, 30-dniowy wskaźnik zgonu lub zawału serca wynosił 20,2% – podwojenie ryzyka w porównaniu z ogółem w całej populacji; wskaźniki te wynosiły 13,5 procent wśród 37 pacjentów z opornym niedokrwieniem, którzy otrzymali terapię skojarzoną i 25,5 procent spośród 47, którzy otrzymali heparynę (współczynnik ryzyka, 0,53, przedział ufności 95 procent, 0,20 do 1,37). Niedokrwienie oporne doprowadziło do rewaskularyzacji u 67,6 procent pacjentów otrzymujących tirofiban plus heparynę i 89,4 procent pacjentów otrzymujących heparynę w monoterapii (współczynnik ryzyka, 0,76, przedział ufności 95 procent, 0,59 do 0,97). 30-dniowy wynik u pacjentów po zabiegu angioplastyki wieńcowej przedstawiono na rycinie 3. Procedury nie zostały losowo przypisane, a na ich wykorzystanie mógł mieć wpływ przebieg kliniczny i anatomia wieńcowa pacjenta. Śmierć, zawał mięśnia sercowego, oporne niedokrwienie lub ponowna hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy wystąpiły podczas lub po angioplastyce u 21 z 239 pacjentów w grupie leczonej tirofibanem plus heparyną (8,8 procent) oraz u 36 z 236 pacjentów w grupie z tylko heparyną (15,3 procent). ) (współczynnik ryzyka, 0,55, przedział ufności 95%, 0,32 do 0,94) oraz zgon lub zawał mięśnia sercowego odpowiednio 5,9% i 10,2% (współczynnik ryzyka 0,56, przedział ufności 95%, 0,29 do 1,09). Chirurgię pomostowania tętnic wieńcowych wykonano u 184 pacjentów w grupie tylko heparynowej (23 procent) i 181 pacjentów w grupie z tirofibanem plus heparyną (23 procent) – w trybie pilnym odpowiednio w 3,4 procentach i 2,5 procentach.
Ogólną korzyść z leczenia skojarzonego obserwowano również u pacjentów leczonych wyłącznie przez lekarza; częstość występowania złożonego punktu końcowego po 30 dniach wynosiła 14,8 procent wśród 344 pacjentów w grupie z tirofibanem plus heparyna i 16,8 procent wśród 375 pacjentów w grupie z tylko heparyną (współczynnik ryzyka 0,87, przedział ufności 95 procent, 0,60 do 1,25 ), a wskaźniki zgonu lub zawału mięśnia sercowego wynosiły odpowiednio 7,8 procent i 10,1 procent (stosunek ryzyka, 0,75, przedział ufności 95 procent, 0,46 do 1,23).
Komplikacje
Tabela 4. Tabela 4. Komplikacje w grupach tylko heparyny i terapii skojarzonej. Powikłania krwawienia i transfuzje były nieco częstsze w przypadku terapii skojarzonej niż samej heparyny (Tabela 4). Żaden pacjent nie miał krwotoku śródczaszkowego ani nie zmarł na skutek krwawienia związanego z badanym lekiem. Małopłytkowość podczas podawania leków była rzadka i szybko ustępowała bez następstw po zaprzestaniu wlewu.
Dyskusja
Niestabilna dławica piersiowa jest obecnie główną przyczyną przyjęć do oddziałów opieki wieńcowej, co stanowi ponad milion hospitalizacji rocznie.18 W ciągu ostatnich dwudziestu lat badania wykazały, że kwas acetylosalicylowy zmniejsza ryzyko incydentów niedokrwiennych o około 35 procent, a dodatek heparyny do terapii aspiryną zmniejsza ryzyko o kolejne 25 procent. 19,20
Obecne badanie wykazuje dodatkową korzyść, gdy tirofiban, silny inhibitor glikoproteiny płytkowej IIb / IIIa, dodaje się do standardowej terapii heparyną i aspiryną
[przypisy: diklofenak, belimumab, bikalutamid ]
[podobne: zespół pradera williego, zespol retta, zespół tietza ]

0 thoughts on “czy biotyna pomaga na włosy ad 6”