Skip to content
1 rok ago

277 words

Aby ustalić, czy gastryna stanowi potencjalny dalszy punkt docelowy dla .-kateniny, linie komórkowe indukujące cynk okrężnicy HT-29-APC i HT-29-GAL zostały użyte do przetestowania tej hipotezy. Ta linia komórkowa zawiera nieaktywne endogenne allele APC i uprzednio wykazano, że wytwarza białko APC o pełnej długości, które wiąże .-kateninę i znacznie zmniejsza sygnalizację k-keneniny w odpowiedzi na indukcję cynku (18). Indukcja APC typu dzikiego przez cynk doprowadziła do znacznego (32,5. 11,1%, P = 0,03) zmniejszenia ekspresji mRNA gastryny, podczas gdy indukcja genu p-galaktozydazy nie miała wpływu na poziomy mRNA gastryny (Figura 1b). Obszar reaktywności a-kateniny mieści się w regionie pomiędzy <103 a> 93 na promotorze gastryny. Indukcję promotora gastryny przez a-kateninę potwierdzono przez przejściowe badania transfekcji w komórkach HeLa przy użyciu konstruktu reportera lucyferazy promotora gastryny 1,3 kb. Komórki HeLa wybrano, ponieważ wykazano wcześniej, że wykazują ekspresję TCF-4 wystarczającą do wspierania zależnej od .-ketenyny aktywacji promotora regulowanego P-kateniną / TCF-4 (9). Kotransfekcja konstytutywnie aktywnym konstruktem ekspresyjnym (3-kateniny spowodowała znaczący trzykrotny wzrost aktywności promotora gastryny (Figura 1c). Efekt ten można było znacząco zahamować przez kotransfekcję z dominującym negatywnym konstruktem ekspresyjnym TCF-4. Serialowe konstrukty delecyjne promotora gastryny sugerują, że krytyczny element działający cis pośredniczy w reakcji (3-kenenyny pomiędzy a110 i . 93 ludzkiego promotora gastryny (Figura 1c). W obrębie tego regionu znajduje się potencjalne miejsce wiązania TCF. 103 CCCATTCCT. 93. Następnie wygenerowaliśmy heterologiczne konstrukty promotorowe przez wstawienie miejsca wiążącego typu dzikiego TCF-4 (3 znajdowanego na ludzkim promotorze gastryny od a 103 do p 90, zmutowanego miejsca wiążącego TCF-4 p od <103 do> 90 i konsensusu. Miejsce wiążące TCF-4 (3, które korelowałoby z regionem od <103 do około 90 powyżej promotora kinazy tymidynowej-konstrukt reporterowy lucyferazy pT81 (Figura 1d) (23). Badania transfekcji tymi konstruktami ujawniły, że sekwencja promotora gastryny typu dzikiego od A 103 do a 90 może nadawać reaktywność p-keniny do pT81 porównywalną z obserwowaną w klasycznej sekwencji konsensusowej TCF-4. Mutacja tego miejsca TCF-4 na promotorze gastryny znosi reaktywność a-kateniny (Figura 1e). Podsumowując, wyniki te wskazują, że ekspresja gastryny jest regulowana w górę przez szlak sygnalizacji a-katenina / TCF-4, a obszar odpowiedzialny za tę aktywność leży w regionie. 103 CCCATTCCT. 93 na promotorze gastryny. Nadekspresja gastryny powoduje zwiększony wzrost polipów w polipeptydzie zależnej od APCmin (3 + (3-kateniny. Aby ocenić znaczenie biologiczne regulacji uporania gastryny przez a-keteninę, myszy transgeniczne (MTI / G-Gly) nadeksprymujące gastrynę o przedłużonej glicynie (G-Gly) (16) w okrężnicy były łączone z tłem APCmin (3 / +. Rozszerzona na glicynę gastryna jest niecałkowicie przetworzoną postacią gastryny silnie zaangażowaną w proliferację okrężnicy (24), a myszy MTI / G-Gly wykazują wzrost proliferacji okrężnicy, grubość błony śluzowej i rozrost komórek kubkowych (16). Gastryna myszy MTI / G-Gly APCmin. / + miała znaczny wzrost całkowitej liczby polipów w jelicie cienkim (6,30 . 0,39 vs. 3,95. 0,19, P <0,01), jak również znaczny wzrost liczby polipy jelita cienkiego większe niż 3 mm w porównaniu z myszami APCmin A / + typu dzikiego (2,95. 0,21 vs. 1,25. 0,21, P <0,01) (Figura 2). Sugeruje to, że niecałkowicie przetworzone formy gastryny są ważnymi mediatorami wzrostu polipów i mogą również wpływać na inicjację tworzenia polipów w komórkach heterozygotycznych dla APC. [przypisy: zespół aspergera u dorosłych, zespół lyncha, olx kościan ]

0 thoughts on “1 białaczka”